TİO ( Taşıma İşleri Organizatörü) Belgesi Başvuru şartları ve K türü yetki belgesi sahiplerine uygulanan indirimler

 • 22.11.2022
 • BilecikTSO

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Belgesi Nedir?

TİO Belgesi, çeşitli alanlarda taşımacılık organizatörlüğü yapacak tüzel ya da şahıs firmalarının alması zorunlu olan bir belgedir. Bu belge, yük taşımacılığında yetki belgesi almış kişilerin imkânlarını kullanarak, kendi adına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen, taşıma ile ilgili olarak depolama, ambalajlama, etiketleme, paketleme, sigorta, dağıtım vb.  gibi lojistik çalışmaları gerçekleştiren bir ya da daha fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık hizmetlerini gerçekleştirilen kişilere verilir.

Başvuru İşlemleri

 

Taşıma işleri organizatörü belgesi almak için T.C Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı’na başvuru yapılması gereklidir. Ayrıca yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, e-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatları kabul edilebilir ve bu Yönetmelikle belirlenen şartları sağladığına dair talep sahibinin beyanı esas alınarak bu talepler elektronik olarak karşılanabilir. Ancak, bu fıkraya göre yetki belgesi talebi karşılanan gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki belgesiyle ilgili bu Yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının tespiti halinde, düzenlenmiş olan yetki belgesine ilişkin faaliyetleri geçici olarak durdurulur. Yetki belgesi sahiplerinin, adlarına düzenlenen yetki belgelerine ilişkin gerekli şartları sağladıklarının tespitine müteakip, faaliyetlerine yeniden izin verilir.

 

Yetki belgesi almanın şartları

MADDE 7- (1) Yetki belgesi almak veya yenilemek için başvuru sahiplerinin aşağıdaki şartları haiz olması gerekir:

 1. a) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları.
 2. b) Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmaları.
 3. c) Gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ile temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin mesleki saygınlığa sahip olmaları.

ç) En az 150.000 Türk Lirası sermayeye sahip olması.

 1. d) Merkez adresine sahip olması.
 2. e) Faal vergi mükellefi olması.
 3. f) Bu Yönetmelikte belirtilen mesleki yeterlilik şartlarına sahip olması.
 4. g) Merkezi adreslerinin bulunduğu yerdeki ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası veya ziraat odasından birine kayıtlı olmaları.

ğ) Elektronik tebligat sistemine kayıtlı olması.

 

Yetki belgesi almak veya yenilemek için ilave başvuru şartları ve gerekli belgeler

MADDE 8- (1) Yetki belgesi başvurusu için gerekli belgeler:

 1. a) Başvuru dilekçesi.
 2. b) Başvuru dilekçesini imzalayan kişilerin temsile ve ilzama yetkili olduklarına dair sicil tasdiknamesi.
 3. c) İlgili meslek odası ya da ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge.

ç) Ticaret sicili gazetesi/gazeteleri veya esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi/gazeteleri.

 1. d) TİO yetki belgesi/yenileme ücretini ödemiş olması.
 2. e) 7 ncimaddede yer alan ve sahip olunması zorunlu olan hususlara ilişkin diğer belgeler.

(2) Aslı veya noterden ıslak mühürlü ve imzalı olarak Bakanlığa sunulan ve geçerliliği bulunan belgeler, talep edilmesi halinde, “Aslı görülmüştür” şerhi düşülen örneği alınmak suretiyle iade edilebilir.

(3) Yetki belgesi sahiplerinin, bu Yönetmeliğe göre merkezi adresleri dışındaki şubelerinde faaliyette bulunmak üzere yetki belgesi şube listesine ilave edilecek şubeler için;

 1. a) Başvuru dilekçesinin,
 2. b) Şubeyi temsil edecek kişinin/kişilerin T.C. kimlik numarası beyanlarının,
 3. c) Şubeye ait, ticaret odası veya ticaret ve sanayi veya ziraat odası belgesinin,

ç) Ticaret sicili gazetesi/gazeteleri veya esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi/gazetelerinin,

 1. d) Şubeyi şirket adına temsil ve ilzama yetkili olanların yetkili olduğuna dair sicil tasdiknamesinin,

ibraz edilmesi zorunludur.

 

Yetki belgesi ücreti

 

MADDE 23- (1) TİO yetki belgesi ücreti 273.244 TL (ikiyüzyetmişüçbinikiyüzkırkdört) Türk Lirasıdır.

 

TİO yetki belgesi ücretinde indirim yapılmasına dair hususlar

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, G3*, H1, H2, K1, K1(Ö), K1*, K3, K3*, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli bulunan gerçek veya tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamında TİO yetki belgesi almak üzere müracaat etmesi halinde; yetki belgesinin ilk düzenlendiği tarih esas alınarak aşağıda yer alan tabloya göre TİO yetki belgesi ücreti belirlenir ve bu ücret tahsil edilerek adlarına TİO yetki belgesi düzenlenir.

 

 

 belirtilen indirimler 14/7/2023 tarihine kadar uygulanır.

 

 

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç