1-KOLLEKTİF ŞİRKET KURULUŞU
1- Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-kaşeli)
2- Mersis siteminden düzenlenerek Müdürlüğümüz tarafından onay verilen şirket anasözleşmeleri; şirket ortakları tarafından Müdürlüğümüz huzurunda imzalanarak tadik olunur.
3-Şirketin Temsil ve ilzama yetkililerin imza beyanları Müdürlüğümüzde alınmakta olup, Noterlerden alınan imza beyanları (tescil talepnameleri) kabul edilmemektedir.  Şirket yetkilisi Müdürlüğümüz huzurunda imza beyanı veremeyecekse, bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Müdürlüğüne  Mesis başvuru talep numarasını ibraz ederek, imza beyanını (tescil talepnamesi) verebilir.
4- 
5- taahhütname
9- Hükmi şahıslara ait Oda Kayıt Belgesi
8-Yabancı Uyruklu Ortak var ise;

*Yabancı ortak hakiki şahıs ise, noter onaylı pasaport tercümesi (2 Adet)
*Tüzel kişi ise, şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren noter onaylı terüme edilmiş faaliyet belgesi (2 Adet) (Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.)
*Şirketin Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış iştirak kararı (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
*Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
*Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre imza beyannamesi. (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
*Yabancı uyrukluların T.C. Vergi Kimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır.
*Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu (2 Adet)
9-Ayni Sermaye var ise;
*Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
*Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
*Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
*Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

2-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
1-Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-kaşeli)
2- Değişikliğe ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu karar metni (Değişen maddenin yeni şeklinin kararda veya kararın ekinde gösterilmesi gereklidir.) (Noter onaylı -1 adet)
3- Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 nüsha)
4- Unvan değişikliği var ise, yeni unvan altında tescil talepnamesi

3-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ŞUBE AÇILIŞI

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Ticaret Sicili Tüzüğünün 120. maddesine göre belge (son 1 ay içinde alınmış-aslı) ve sicil müdürlüğünce düzenlenecek diğer belgeler.
3-Şube açılışına dair Noter onaylı Ortaklar Kurulu Karar Metni (Kararda ortakların ve şube yetkilisinin T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)
(Kararda; Merkezin tescil tarihi, ünvanı, ticaret sicili numarası, adresi, sermayesi ile Şubenin ünvanı,açık adresi, sermayesi ve temsilcisi açıkça belirtilmelidir.)
5-Şube ünvanı altında şubeyi temsile yetkili kılınan şube müdürü adına düzenlenmiş imza beyannamesi (noter onaylı aslı)
6-Şirket ortaklarını, yetkililerini ve sermayesini gösteren Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylı bir belge (Son bir ay içinde alınmış)
8-Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname
9- Hükmi şahıslara ait Oda Kayıt Belgesi
10- Şube müdürünün kimlik fotokopisi ve fotoğrafı (2’şer adet)

4-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE MERKEZ NAKLİ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Ticaret Sicili Tüzüğünün 47. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış - aslı) ve sicil müdürlüğünce düzenlenmiş diğer evraklar.
3-Merkez nakline ilişkin Noter onaylı Ortaklar Kurulu Karar Metni (Kararda; tadil olunan merkez maddesinin yeni şekli belirtilmelidir.)(Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)
4-Merkez nakline ilişkin tüm ortaklarca imzalı noter onaylı tadil mukavelesi (3 adet) (Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)
5-Şirket yetkililerine ait yeni adres ve şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)
6- Kira kontratı veya tapu fotokopisi
8- taahhütname
9- Hükmi şahıslara ait Oda Kayıt Belgesi

5-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ACENTELİK VEKALETNAMESİ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Acente Sözleşmesi (Aslı veya sureti)
3-Acentelik vekâletnamesi (Noter onaylı)

6-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı)

7-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE TASFİYE

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Tasfiyeye giriş ile ilgili ortaklar kurulu karar metni (2 adet noter onaylı)
3-Tasfiye memurları adına “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
4-Tasfiye memurlarının ortaklar dışından seçilmesi halinde görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı görevi kabul beyan
5-Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge
6-Tasfiye Giriş Bilançosu (damga vergisi ödenmiş)

8-KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE TASFİYE SONU KAPANIŞ
1-Dilekçe (Şirket yetkilisi tarafından İmzalı-kaşeli)
2-Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,
3-Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları,
4- Sıfırlanmış tasfiye sonu bilançosu (damga vergisi ödenmiş)
 

 

Kardeş Odalarımız

Copyrigt © 2015 Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.